Algemene Voorwaarden

Jeroen Vanbever Personal Coaching

Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Facturen

Facturen worden uitsluitend per mail verzonden in aanzienbare tijd na het aflopen van de opdracht.

Betaaltermijn

De betaaltermijn staat op het factuur aangegeven en bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Indien de betaaltermijn overschreden is, dan stuur ik een eerste en , indien nodig, een tweede herinneringsmail. Bij een derde herinneringsmail echter, volgt een eenmalige aanmaningskost van € 15 en na 7 dagen een schadebeding van 10% van het volledige factuurbedrag.

Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet.

Vertrouwelijkheid en privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar ons Privacy Statement.

Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

Algemene info

Jeroen Vanbever Personal Coaching is de werknaam van de eenmanszaak van Jeroen Vanbever, met ondernemingsnummer 0658.859.929. Voor vragen of opmerkingen omtrent het privacybeleid kan je me contacteren via coaching@jeroenvanbever.be, waarna ik je zo snel mogelijk te woord sta.

Deze website gebruikt cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies. Meer informatie vind je in ons  privacy statement